GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Inleiding. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de AGV) zijn van toepassing op de GRAVITAO-website die toegankelijk is op het URL-adres https://www.gravitao.com/, (hierna de “Website”), uitgegeven door de Vennootschap NOW-W, vereenvoudigde aandelenvennootschap, ingeschreven in het handelsregister van Bordeaux onder het nummer 892 137 738, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 26T Allée de Campes, 33470 GUJAN-MESTRAS (hierna “NOW-W”)

Toepassing van deze voorwaarden. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de Website die van toepassing zijn op alle gebruikers (hierna “U” of “Gebruiker”). Door gebruik te maken van de Website erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze AGV en deze zonder voorbehoud te accepteren.

Andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verwijzen ook naar de volgende beleidsregels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website:

a) Het beleid ter bescherming van persoonsgegevens dat u terugvindt op (https://www.gravitao.com/page/donnees-personnelles). Dit beleid bepaalt hoe NOW-W uw persoonlijke informatie gebruikt wanneer u de Website bezoekt.

b) Het cookiebeleid dat u terugvindt op  (https://www.gravitao.com/page/cookies), dat informatie biedt over het gebruik van cookies op de Website.

1. DE WEBSITE BEZOEKEN 

Beschikbaarheid van de Website. NOW-W streeft ernaar om al het mogelijke te doen zodat de Website 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar is. Er wordt echter geen enkele verbintenis aangegaan met betrekking tot de permanente beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Website.

NOW-W kan hiertoe verplicht worden om de toegang tot de Website tijdelijk te onderbreken, met name voor technisch onderhoud, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te worden gesteld.

NOW-W behoudt zich bovendien het recht voor om om commerciële of operationele redenen de beschikbaarheid van de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of in te trekken. NOW-W zal in dit geval alles in het werk stellen om een redelijke kennisgeving te geven op de Website voor eventuele opschorting of intrekking.

NOW-W is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van deze wijzigingen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid of de definitieve sluiting van het geheel of een deel van de Website.

Aanvaardbaar gebruik. Wanneer u de Website gebruikt, dient u zich te houden aan de bepalingen van deze voorwaarden. U bent ook verplicht om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding de Website bezoeken, deze voorwaarden kennen en naleven.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te treffen om toegang te verkrijgen tot de Website. Hiervoor moet u beschikken over een apparaat en een abonnement op de telecommunicatienetwerken die voldoen aan de geldende standaarden en voorschriften die u toelaten om te navigeren en/of verbinding te maken met de Website. Daarnaast moet u beschikken over hardware die vrij is van virussen, Trojaanse paarden, logische bommen, computervirussen en enig ander ongewenst programma dat tot op heden bekend en onbekend is, wat de werking en het gebruik van de Wite kan verstoren.

2. DOEL EN WERKING VAN DEWEBSITE 

De Website heeft tot doel de gebruikers de verschillende aanbiedingen voor de verkoop van campings en hotels te presenteren die worden aangeboden door NOW-W.

Het is mogelijk om uw zoekopdracht te filteren, onder andere afhankelijk van het type vastgoed (campings of hotels), de verschillende locaties die u wenst, de persoonlijke inbreng die u wenst te brengen, nieuwe aanbiedingen en aanbiedingen waarvan de prijs is gedaald.

U hebt de mogelijkheid om de door u geselecteerde goederen toe te voegen aan uw selectie via de functie “Toevoegen aan mijn selectie”.

Wanneer u informatie over een onroerend goed wenst, kunt u een bericht sturen naar de agent van NOW-W die verantwoordelijk is voor dit goed. De aldus verzonden gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming van NOW-W dat u hier kunt raadplegen:  https://www.gravitao.com/page/donnees-personnelles.

3. UW VERTROUWEN IN DEINHOUD VAN DE WEBSITE 

NOW-W streeft ernaar om op de Website zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken. De Website kan echter omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update van de informatie bevatten.

NOW-W is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden op de Website wordt gepubliceerd, zoals gebruikersbeoordelingen. Overeenkomstig artikel 6-I-2 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie (hierna de “LCEN”) kan NOW-W dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten of informatie die door haar gebruikers op de Website is opgeslagen, tenzij NOW-W deze niet onmiddellijk ontoegankelijk maakt nadat zij overeenkomstig de voorwaarden van de LCEN in kennis is gesteld van hun kennelijke onwettigheid.

4. VIRUSSEN, HACKING ENAANVAARDBAAR GEBRUIK 

Misbruik van de Website. Het is verboden om misbruik te maken van de Website door bewust virussen, Trojaanse paarden, spyware, adware, logische bommen of andere schadelijke of technologische schadelijke inhoud of computercode te introduceren, ook wanneer ze zijn ontworpen om de werking van een bekende en tot nu toe onbekende software of hardware te schaden.

Verboden activiteiten. U mag niet, maar niet beperkt tot: (i) zich inlaten met “spidering”, “screen scraping”, “database scraping”, het verzamelen van e-mailadressen of andere persoonlijke of contactgegevens, of gebruikmaken van andere automatische toegangs-, verbindings- of registratiemiddelen op de Website of een dienst of functie op of via de Website, of lijsten van gebruikers verkrijgen of toegang verkrijgen tot andere informatie of functies op, van of via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie die op een server of database met de Website verbonden is; (ii) ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot computersystemen, hardware, informatie of diensten die op of via de Website beschikbaar zijn op of via welke manier dan ook; (iii) gebruikmaken van de Website op enigerlei wijze in het voornemen om servers met ongevraagde berichten of verzoeken te onderbreken, te vernietigen, te overladen of te verbreken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van ongevraagde berichten of het overspoelen van servers met verzoeken; (iv) gebruikmaken van de Website door inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van NOW-W of andere juridische eigendomsrechten of van die van derden; en meer in het algemeen (v) de Website gebruiken in strijd met alle toepasselijke wetgeving.

Beveiliging: NOW-W herinnert de gebruikers eraan dat gegevens die via internet en mobiele netwerken circuleren niet noodzakelijkerwijs worden beschermd, met name tegen mogelijke misbruiken of virussen. Bovendien kan, hoewel het haar beste inspanningen doet om de Website van NOW-W te beveiligen, geen absolute veiligheid garanderen. De gebruiker verklaart daarom de functies en beperkingen van internet en mobiele netwerken te accepteren.

5. LINK NAAR DE WEBSITE 

Gebruikers mogen een link maken naar de startpagina van de Website, op voorwaarde dat ze dit op een legale manier doen en de reputatie van NOW-W niet schaden of ervan profiteren, maar ze mogen geen link maken om een vorm van associatie, goedkeuring of garantie van NOW-W voor te stellen wanneer deze niet bestaat.

Als u een ander gebruik wilt maken van de inhoud van de Website dan hierboven vermeld, gelieve uw verzoek te richten aan contact@gravitao.com.

6. LINKS VAN OP DEWEBSITE 

Wanneer de Website links naar andere websites, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram bevat, wordt erop gewezen dat deze websites van derden onafhankelijk zijn van de Website en NOW-W bewerkt en controleert in geen geval de bronnen, de inhoud van deze websites of hun links naar andere websites. De links naar deze websites vormen geen goedkeuring, of toetreding van NOW-W tot de inhoud ervan, noch een associatie met de beheerders of hosts van deze sites.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM 

De gehele Website en de gehele inhoud ervan en niet beperkt tot de architectuur van de Website, alsook alle teksten, informatie, foto’s, video’s, afbeeldingen, illustraties, software, merken, logo’s die op de Website staan (hierna “elementen” genoemd), zijn beschermd door het recht van intellectuele eigendom en zijn de volledige eigendom van NOW-W of NOW-W heeft er een vergunning voor.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging of aanpassing van de Website en/of alle of een deel van de elementen op de Website of die erin zijn opgenomen, is strikt verboden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van NOW-W.

Geen commerciële winst. De gebruiker mag de Website en/of deze niet geheel of gedeeltelijk gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat hij daarvoor een licentie heeft verkregen van NOW-W of zijn licentiegevers.

Toegelaten gebruik. Onder voorbehoud van deze voorwaarden, kunt u een kopie afdrukken en uittreksels van elke pagina van de Website downloaden voor uw persoonlijke referentie. De status van NOW-W als materiaalauteur op de Website moet altijd erkend worden.

Er is niets veranderd. U mag geen papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op welke manier dan ook, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen van de bij hen horende tekst gebruiken.

8. AANSPRAKELIJKHEID 

NOW-W kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor feiten die rechtstreeks aan hem zouden worden toegeschreven en die de gebruiker een schade zouden berokkenen die rechtstreeks verband houdt met deze feiten. NOW-W kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of voor het verkeerd gebruik van de Website door de gebruiker of van enige fout die aan hem toe te rekenen zou zijn.

NOW-W kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de activiteiten of informatie die op de Website is opgeslagen door gebruikers van de Website, tenzij NOW-W deze niet onmiddellijk ontoegankelijk zou maken nadat hun kennelijke onwettigheid aan hem werd meegedeeld onder de voorwaarden die zijn voorgeschreven door de LCEN.

NOW-W is niet aansprakelijk voor enige schade of virussen die de computerapparatuur van de gebruiker of andere eigendommen kunnen besmetten als gevolg van zijn toegang tot, het gebruik van of het surfen op de Website of het downloaden van enige inhoud op de Website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de configuratie van zijn computertechnologie, zijn computerprogramma’s.

9. SCHADELOOSSTELLING 

De gebruiker stemt ermee in NOW-W te verdedigen, schadeloos te stellen en te vergoeden, evenals zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, met betrekking tot alle vervolging, claims of eisen, schulden, verlies, en alle regelgeving, schade, kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten), die op enigerlei wijze voortvloeien uit (i) het gebruik van de Website; (II) de installatie of overdracht van enige inhoud of ander materiaal via de Website, of (iii) elke inbreuk op de wet of op deze voorwaarden door de gebruiker.

10. ANDERE BELANGRIJKEVOORWAARDEN 

Wijzigingen van deze voorwaarden. NOW-W kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Deze wijzigingen treden in werking zodra ze op de Website worden gepubliceerd.

Zo raadt NOW-W gebruikers aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Cessie en overdracht. NOW-W mag haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden naar eigen goeddunken afstaan of overdragen aan een derde partij. In deze context zal NOW-W u proberen te informeren of dit gebeurt.

Onafhankelijkheid. Indien enige van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig of niet dienstig wordt verklaard ten aanzien van een van kracht zijnde wet- of regelgeving en/of een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde, wordt zij als niet geschreven beschouwd en zal dit de nietigheid van de andere bepalingen niet tot gevolg hebben.

Verzaking. Het feit dat NOW-W nalaat beroep te doen op enige van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, mag niet worden opgevat als zijnde dat NOW-W hiervan afziet op een later tijdstip.

Jurisdictie en toepasselijk recht. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving met uitsluiting van elk buitenlands recht (behoudens bepalingen van openbare orde indien van toepassing). De Franse rechtbanken zullen een niet-exclusieve bevoegdheid hebben over elk geschil of claim dat uit deze voorwaarden voortvloeit.

Bemiddeling bij consumptie. Indien in geval van een geschil, overeenkomstig artikel L.612-1 van het consumentenwetboek, geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, heeft de gebruiker die de hoedanigheid van consument heeft, het recht om kosteloos een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op elke andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting:

11. CONTACT OPNEMEN MET NOW-W 

U kunt contact opnemen met de klantenservice van NOW-W op het volgende adres: 

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de Website.

Datum van inwerkingtreding: 31/01/2022

Laatst gewijzigd: 31/01/2022

12. GRAVITAO WIN-WIN LOYALITEITSPROGRAMMA  

De website Gravitao.com is een lijst van professionele aanbiedingen voor mensen die op professionele basis een camping of een hotel willen kopen.

H&C France heeft een getrouwheidsprogramma opgezet dat uitsluitend bestemd is voor gebruikers van de GRAVITAO-website die een klantenrekening hebben geopend.