BELEID TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1 – Wat is het doel van dit document?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de Wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978 in de laatste versie, heeft dit beleid inzake gegevensbescherming tot doel u te informeren over het geheel van de verwerkingen die worden toegepast op uw persoonsgegevens op de website die kan worden geraadpleegd op het adres https://www.gravitao.com.

2 - Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden gebruikt op de website https://www.gravitao.com is NOW-W, vereenvoudigde aandelenvennootschap, ingeschreven in het handelsregister van Bordeaux onder nummer 892 137 738, met maatschappelijke zetel te 26T Allée de Campes, 33470 GUJAN-MESTRAS.

3 – Definities

De volgende woorden hebben de betekenis, in het meervoud of het enkelvoud, als volgt:

“NOW-W” of “wij”: de vennootschap NOW-W;

“Persoonsgegevens”: alle gegevens met een persoonlijk karakter in de zin van artikel 4 van de AVG;

“CNIL”: verwijst naar de “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden);

“AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016;

“Informatica en vrijheden”: de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden, in de laatste versie;

“Website”: betekent de website GRAVITAO uitgegeven door NOW-W op het URL-adres  https://www.gravitao.com/.

4 – Welke Persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke omstandigheden?

NOW-W verzamelt, via de Website, de volgende categorieën van gegevens:

De gegevens die uw identificatie mogelijk maken via het contactformulier op de Website (burgerlijke stand, naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, land, stad, …);

De persoonlijke inbreng die u wenst aan te geven om uw zoekopdrachten op de Website te filteren;

De gegevens met betrekking tot uw contactverzoeken (doel van de aanvraag, bericht);

Navigatie- en verkeersgegevens die automatisch worden verzameld wanneer u de Website gebruikt.

Persoonsgegevens worden direct bij u verkregen of resulterend uit uw gebruik van de Website.

Indien uw Persoonsgegevens worden verzameld via een contactformulier, wordt u geïnformeerd over het verplichte karakter van de informatie door een asterisk (*). Als u niet reageert, kan de behandeling niet in overweging genomen worden en kan uw verzoek niet worden uitgevoerd.

Enkel de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de hieronder beschreven doeleinden, worden verzameld. Houd er rekening mee dat dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens alleen betrekking heeft op uw Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt en niet betrekking hebben op de verdere verwerkingen van NOW-W in het kader van de contractuele of commerciële relatie met u.

5 – Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden uw Persoonsgegevens verwerkt? Hoe lang worden ze bewaard?

De verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op de wettelijke basis en de volgende bewaartermijnen:

BEHEER VAN DE RELATIE MET DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE

Doeleinden / subdoeleinden

Communicatie en uitwisseling van informatie om contactverzoeken en berichten te beantwoorden.

Wettelijke basis

Legitiem belang van NOW-W om de verzoeken van gebruikers te beantwoorden via het contactformulier.

Duur van de opslag van de gegevens

6 maanden vanaf de laatste uitwisseling.

BEHEER VAN DE RECHTEN DOOR DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE

Doeleinden / subdoeleinden

Beheer van aanvragen tot uitoefening van de rechten van gebruikers op de verwerking van hun persoonsgegevens 'recht op inzage, recht op verzet, recht op beperking van de verwerking…).

Wettelijke basis

Wettelijke verplichtingen.

Duur van de opslag van de gegevens

1 jaar voor het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en op beperking van de verwerking.

6 jaar voor de uitoefening van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

6 – Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van hun toeschrijving en in functie van de nagestreefde doeleinden, worden doorgegeven aan de hieronder beschreven ontvangers:  

Categorie ontvangers van de gegevens

Interne bestemmelingen bij NOW-W: Het personeel dat verantwoordelijk is voor de commerciële dienstverlening, communicatie en informatica van NOW-W.

Externe ontvangers bij NOW-W: De verwerkers belast met de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens of in het kader van advies- en bijstandsopdrachten. De betrokkenen in het kader van verrichtingen met betrekking tot het leven van de verwerkingsverantwoordelijke (overdracht, fusie, overname van bedrijven, universele overdracht van vermogen…).

7 – Worden uw Persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Uw Persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de EER. Ze zijn gehost in Frankrijk en/of in de Europese Unie.

In geval van overdracht van uw Persoonsgegevens naar een derde land aan de Europese Unie zal NOW-W alle passende maatregelen nemen om een voldoende beschermingsniveau van uw gegevens te garanderen, zoals:

Voorrang geven aan zogenaamde “veilige” landen, dat wil zeggen die een belangrijke bescherming bieden voor uw persoonsgegevens;

Het verkrijgen van garanties inzake beveiliging en vertrouwelijkheid door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie te formaliseren door zich de mogelijkheid voor te behouden om ze regelmatig te controleren.

8 – Welke zijn uw rechten in verband met uw Persoonsgegevens?

U hebt de volgende rechten op uw Persoonsgegevens:

Recht op toegang: U kunt te allen tijde een kopie van uw Persoonsgegevens verkrijgen, evenals informatie over de aard, de oorsprong en het gebruik ervan, de identiteit of de categorieën van de eventuele ontvangers van deze gegevens;

Recht op rectificatie: U kunt vragen om Persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te wijzigen of aan te vullen;

Recht op verwijdering: U kunt verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen, met name indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerkingen, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke wettelijke verplichtingen heeft om deze gegevens te bewaren of wat noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;

Recht op beperking van één of meer verwerkingen van uw persoonsgegevens: U kunt vragen om uw Persoonsgegevens tijdelijk ontoegankelijk te maken om de toekomstige verwerking ervan in de volgende situaties te beperken:

Wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke toelaat om de juistheid ervan te controleren;

Wanneer u van mening bent dat de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het verwijderen van uw Persoonsgegevens;

Wanneer uw Persoonsgegevens niet langer gerechtvaardigd zijn, maar u wilt dat deze worden bewaard voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;

Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, tijdens het onderzoek op het punt om na te gaan of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid: U kunt de mededeling van uw Persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt en die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, in een gestructureerde en gangbare vorm aanvragen. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen;

Recht van verzet: U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij er gerechtvaardigde en dwingende gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;

Recht om richtlijnen in te stellen bij overlijden: U kunt instructies geven over de bewaring, de verwijdering en de mededeling van uw Persoonsgegevens. In geval van overlijden zullen uw Persoonsgegevens in principe worden verwijderd, tenzij wettelijke en/of wettelijke verplichtingen en/of wettelijke verjaringstermijnen moeten worden bewaard;

• Recht op intrekking van uw toestemming: U kunt uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

9 – Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt alle verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens indienen op het volgende e-mailadres:

U kunt een bewijs van identiteit vragen. De uitoefening van één van deze rechten kan geweigerd worden als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden gesteld door de reglementering. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

10 – Hoe kan ik een klacht indienen bij de CNIL?

Als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wettelijke en reglementaire bepalingen, kunt u een klacht indienen bij de CNIL op het volgende adres: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, of rechtstreeks online via de website van de CNIL https://www.cnil.fr/.